பார்த்தவர்கள் - 1911

நீர் நிலை பற்றி

தன்னார்வலராக பதிவுசெய்ய

மலையடிபுதூர் (நாங்குநேரி)

 • வட்டாரம் Kalakkadu
 • பிரிவு
 • வடிநிலம்
 • கோட்டம்
 • உபகோட்டம்
 • வட்டம்

இடம் :

 • பாசன பரப்பு : 12.34.0
 • கரையின் நீளம் : 590 m
 • மடைகளின் எண்ணிக்கை : 1
 • மடையின் தள மட்டம் : 98 m
 • குளம் : அல்லாத அமைப்பு
 • கலுங்கு : 1
 • நிறைநீர் மட்டம் : 100 m
 • மிகைநீர் மட்டம் : 100.6 m
 • கரைமேல் மட்டம் : 101.9 m
 • நீர்பிடிப்பு : 20.35 ச.கிமீ.
 • கொள்ளளவு : 0.15015
 • கலுங்கின் நீளம் : 12m