கோவில்குளம் நாங்குநேரி

பார்த்தவர்கள் - 1597

நீர் நிலை பற்றி

தன்னார்வலராக பதிவுசெய்ய

தேவநல்லுார் (நாங்குநேரி)

 • வட்டாரம் kalakad
 • பிரிவு Irrigation Section,kalakad
 • வடிநிலம் Tamiraparani
 • கோட்டம் Tamirabarani Basin Division, Tirunelveli
 • உபகோட்டம் upper Tambaraparani Basin
 • வட்டம் Tamirabarani Basin Circle, Tirunelveli

இடம் :

 • பாசன பரப்பு : 11.06
 • கரையின் நீளம் : 874 m
 • மடைகளின் எண்ணிக்கை : 1
 • மடையின் தள மட்டம் : 92.58 m
 • குளம் : அல்லாத அமைப்பு
 • கலுங்கு : 1
 • நிறைநீர் மட்டம் : 96.03 m
 • மிகைநீர் மட்டம் : 96.33 m
 • கரைமேல் மட்டம் : 97.58 m
 • நீர்பிடிப்பு : 0.627 ச.கிமீ.
 • கொள்ளளவு : 0.1327
 • கலுங்கின் நீளம் : 30.85m