கடம்பன்குளம் நாங்குநேரி

பார்த்தவர்கள் - 1741

நீர் நிலை பற்றி

தன்னார்வலராக பதிவுசெய்ய

பூலம் (நாங்குநேரி)

 • வட்டாரம் Nanguneri
 • பிரிவு Manimuthar Canal Section, Panankulam
 • வடிநிலம் Tamiraparani
 • கோட்டம் Tamirabarani Basin Division, Tirunelveli
 • உபகோட்டம் Manimuthar Canal Sub Division, Moolaikaraipatti.
 • வட்டம் Tamirabarani Basin Circle, Tirunelveli

இடம் :

 • பாசன பரப்பு : 10.58
 • கரையின் நீளம் : 1215 m
 • மடைகளின் எண்ணிக்கை : 1
 • மடையின் தள மட்டம் : 79.72 m
 • குளம் : அமைப்பு
 • கலுங்கு : 1
 • நிறைநீர் மட்டம் : 81.855 m
 • மிகைநீர் மட்டம் : 82.855 m
 • கரைமேல் மட்டம் : 83.155 m
 • நீர்பிடிப்பு : 2.2204 ச.கிமீ.
 • கொள்ளளவு : 0.16
 • கலுங்கின் நீளம் : 15.25m