பெருமாள்குளம் நாங்குநேரி

பார்த்தவர்கள் - 2210

நீர் நிலை பற்றி

தன்னார்வலராக பதிவுசெய்ய

சிங்கிகுளம் (நாங்குநேரி)

 • வட்டாரம் kalakad
 • பிரிவு Manimuthar Canal Section, Panankulam
 • வடிநிலம் Tamiraparani
 • கோட்டம் Tamirabarani Basin Division, Tirunelveli
 • உபகோட்டம் Manimuthar Canal Sub Division, Moolaikaraipatti.
 • வட்டம் Tamirabarani Basin Circle, Tirunelveli

இடம் :

 • பாசன பரப்பு : 7.18
 • கரையின் நீளம் : 600 m
 • மடைகளின் எண்ணிக்கை : 1
 • மடையின் தள மட்டம் : 67.51 m
 • குளம் : அமைப்பு
 • கலுங்கு : 1
 • நிறைநீர் மட்டம் : 70.55 m
 • மிகைநீர் மட்டம் : 70.85 m
 • கரைமேல் மட்டம் : 71.77 m
 • நீர்பிடிப்பு : 0.67 ச.கிமீ.
 • கொள்ளளவு : 0.09
 • கலுங்கின் நீளம் : 13.7m