பார்த்தவர்கள் - 1788

நீர் நிலை பற்றி

தன்னார்வலராக பதிவுசெய்ய

தெற்குகல்லிடைக்குறிச்சி (அம்பாசமுத்திரம்)

 • வட்டாரம் Ambasamudram
 • பிரிவு Perungal Section
 • வடிநிலம் Tamiraparani
 • கோட்டம் Tamirabarani Basin Division, Tirunelveli
 • உபகோட்டம் Manimuthar dam sub division,manimuthar
 • வட்டம் Tamirabarani Basin Circle, Tirunelveli

இடம் :

 • பாசன பரப்பு : 9.13
 • கரையின் நீளம் : 715 m
 • மடைகளின் எண்ணிக்கை : 2
 • மடையின் தள மட்டம் : 72.21 m
 • குளம் : அமைப்பு
 • கலுங்கு : no surplus arrangements
 • நிறைநீர் மட்டம் : 73.59 m
 • மிகைநீர் மட்டம் : 73.89 m
 • கரைமேல் மட்டம் : 74.89 m
 • நீர்பிடிப்பு : 0.0408 ச.கிமீ.
 • கொள்ளளவு : 0.009464
 • கலுங்கின் நீளம் : m