மச்சுமறிச்சான்குளம் அம்பாசமுத்திரம்

பார்த்தவர்கள் - 2525

நீர் நிலை பற்றி

தன்னார்வலராக பதிவுசெய்ய

தெற்குபாப்பன்குளம் (அம்பாசமுத்திரம்)

 • வட்டாரம் Ambasamudram
 • பிரிவு Perungal Section
 • வடிநிலம் Tamiraparani
 • கோட்டம் Tamirabarani Basin Division, Tirunelveli
 • உபகோட்டம் Manimuthar dam sub division,manimuthar
 • வட்டம் Tamirabarani Basin Circle, Tirunelveli

இடம் :

 • பாசன பரப்பு : 4.815
 • கரையின் நீளம் : 279 m
 • மடைகளின் எண்ணிக்கை : 1
 • மடையின் தள மட்டம் : 72.1 m
 • குளம் : அமைப்பு
 • கலுங்கு : 1
 • நிறைநீர் மட்டம் : 73.41 m
 • மிகைநீர் மட்டம் : 73.71 m
 • கரைமேல் மட்டம் : 74.71 m
 • நீர்பிடிப்பு : 0.0903 ச.கிமீ.
 • கொள்ளளவு : 0.00574
 • கலுங்கின் நீளம் : 1.85m