உடையார்பட்டிகுளம் திருநெல்வேலி

பார்த்தவர்கள் - 2789

நீர் நிலை பற்றி

தன்னார்வலராக பதிவுசெய்ய

மணிமூா்த்திஸ்வரம் (திருநெல்வேலி)

 • வட்டாரம் Tirunelveli Corporation
 • பிரிவு Tirunelveli Channel Section
 • வடிநிலம் Thambrabarani
 • கோட்டம் Tamirabarani Basin Division, Tirunelveli
 • உபகோட்டம் Thamiraparani Basin Sub Division,Tirunelveli
 • வட்டம் Tamirabarani Basin Circle, Tirunelveli

இடம் :

 • பாசன பரப்பு : 27.96
 • கரையின் நீளம் : 760 m
 • மடைகளின் எண்ணிக்கை : 2
 • மடையின் தள மட்டம் : 32.62 m
 • குளம் : அமைப்பு
 • கலுங்கு : 1
 • நிறைநீர் மட்டம் : 34.55 m
 • மிகைநீர் மட்டம் : 35.09 m
 • கரைமேல் மட்டம் : 36 m
 • நீர்பிடிப்பு : 0.312 ச.கிமீ.
 • கொள்ளளவு : 0.037
 • கலுங்கின் நீளம் : 6m