பேட்டைபெரியகுளம் திருநெல்வேலி

பார்த்தவர்கள் - 3270

நீர் நிலை பற்றி

தன்னார்வலராக பதிவுசெய்ய

பேட்டை (திருநெல்வேலி)

 • வட்டாரம் Manur
 • பிரிவு Kodagan channel section
 • வடிநிலம் Thambaraparani
 • கோட்டம் Tamirabarani Basin Division, Tirunelveli
 • உபகோட்டம் Thamiraparani Basin Sub Division,Tirunelveli
 • வட்டம் Tamirabarani Basin Circle, Tirunelveli

இடம் :

 • பாசன பரப்பு : 117.67
 • கரையின் நீளம் : 1811 m
 • மடைகளின் எண்ணிக்கை : 4
 • மடையின் தள மட்டம் : 43.63 m
 • குளம் : அமைப்பு
 • கலுங்கு : -
 • நிறைநீர் மட்டம் : 46.22 m
 • மிகைநீர் மட்டம் : 46.63 m
 • கரைமேல் மட்டம் : 47.24 m
 • நீர்பிடிப்பு : 0.416 ச.கிமீ.
 • கொள்ளளவு : 0.031
 • கலுங்கின் நீளம் : -m