பார்த்தவர்கள் - 1245

நீர் நிலை பற்றி

தன்னார்வலராக பதிவுசெய்ய

(பாளையம்கோட்டை)

 • வட்டாரம் Corporation
 • பிரிவு
 • வடிநிலம் Tamirabarani
 • கோட்டம்
 • உபகோட்டம்
 • வட்டம்

இடம் :

 • பாசன பரப்பு :
 • கரையின் நீளம் : m
 • மடைகளின் எண்ணிக்கை :
 • மடையின் தள மட்டம் : m
 • குளம் :
 • கலுங்கு :
 • நிறைநீர் மட்டம் : m
 • மிகைநீர் மட்டம் : m
 • கரைமேல் மட்டம் : m
 • நீர்பிடிப்பு : ச.கிமீ.
 • கொள்ளளவு :
 • கலுங்கின் நீளம் : m